First records of spring migrants 2020

In this section the first migrating bird records of 2020 are summarized. If you have observed some birds from the list below, please report or write to info@birdinglatvia.lv. At least the first three to five records will be published here. Additional records are registered for early migrant species* from N and E Latvia, where first migrants arrive later.

Northern and Eastern Latvia - former Aluksne, Balvi, Cesu, Daugavpils, Gulbene, Jekabpils, Kraslava, Ludza, Madonaa, Preilu, Rezekne, Valmiera and Valka districts.

*Early migrant species - all Geese species (Anser sp. and Branta sp.), Ducks (Anas sp. and Aythya sp.), Eurasian Bittern (Botaurus stellaris), Great Egret (Ardea alba), Crane (Grus grus), Lapwing (Vanellus vanellus), Golden Plover (Pluvialis apricaria), Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula), Stock Dove (Columba oenas), Wood Pigeon (Columba palumbus), Skylark (Alauda arvensis), Woodlark (Lullula arborea) and few others.

22-Feb - with a red date earliest known species spring record ever.
X - No further records will be be published because of high number of reports from W Latvia, showing that the main mass of birds has already reached W Latvia.
X - No further records will be be published because of high number of reports, showing that the main mass of birds has already reached Latvia.
Papildināts / Last update 18.02.2020. plkst. / at 11:49:35
Suga
Species
Novērojums:
Observation:
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
Tikai no N un E Latvijas/N & E Latvia only:
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
 
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
07-Feb, >800 Nīcas laukos, >1500 Otaņķu apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 14-Feb, >4000 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups).
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
 
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
20-Jan, 3 kopā ar 118 meža zosīm (Anser anser) uz lauka Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (K.Millers); 14-Feb ~20 kopā ar tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 18-Feb, 22 migrācijā uz NNE Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers).
Meža zoss
(Anser anser)
20-Jan, 118 kopā ar 3 baltpieres zosīm (Anser albifrons) uz lauka Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (I.Mednis, K.Millers); 11-Feb, 2 + 2 Gātes apkārtnē, Babītes n. (K.Millers); 14-Feb, 160 (piecu baru kopsumma) Bārtas polderī pie Skatres, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups).
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
 
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
 
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
14-Feb, 21 Bārtas polderī pie Skatres, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups).
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
15-Feb, 4 kopā ar ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Slampes apkārtnē, Tukuma n. (I.Mārdega, M.Kilups).
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
17-Jan, 6 (2 ad & 4 2cy) Kazdangas apkārtnē, Kuldīgas n. (V.Farnasts). Gredzenoti ar krāsainajiem kakla gredzeniem & 01.01.2020. novēroti Vācijā; 07-Feb, >800 dažādās vietās SW Kurzemē (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 08-Feb, 28 uz lauka pie Vecates, Burtnieku n. (J.Ukass); 12-Feb, 4 migrācijā Burtnieku ezera virzienā Dikļu apkaimē, Kocēnu n. (A.Meinards); 13-Feb, 19 uz kukurūzas lauka Arones apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
12-Feb, 1 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (V.Ādamsons, G.Saulītis).
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
 
Baltvēderis
(Anas penelope)
 
Platknābis
(Anas clypeata)
 
Garkaklis
(Anas acuta)
 
Prīkšķe
(Anas querquedula)
 
Krīklis
(Anas crecca)
 
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
08-Feb, 1100 TT Babītes ezera centrālajā daļā, Babītes n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins).
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
Lielākie skaiti un novērojumi iekšzemē/Highest numbers and records from inland:
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
 
Paipala
(Coturnix coturnix)
 
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
 
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
 
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
 
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
 
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
 
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
Iekšzemes rajonos visi vai bari 100+ migrācijā/Inland only or migrating flocks 100+:
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
Riesta balss: 25-Jan, 1 neaktīvi un īslaicīgi vokalizē Kaņiera ezerā, Engures n. (E. & V.Smislovi); 08-Feb, 1 3x izdod riesta balsi Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins).
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
 
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
Tikai E Latvijas >5, izslēdzot ziemotāju iespēju/E Latvia only >5, excluding wintering birds:
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
 
Ķīķis
(Pernis apivorus)
 
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
 
Melnā klija
(Milvus migrans)
 
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
 
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
 
Lauku lija
(Circus cyaneus)
 
Stepes lija
(Circus macrourus)
 
Pļavu lija
(Circus pygargus)
 
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
 
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
 
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
 
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
 
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
 
Grieze
(Crex crex)
 
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
 
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
 
Ormanītis
(Porzana porzana)
 
Dzērve
(Grus grus)
20-Jan, 6 Rencēnu pagastā, Burtnieku n. (I.Lāce); 04-Feb, 3 Durbes n. (S.Kalniņa); 05-Feb, 2 uz lauka pie Basiem, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 14-Feb, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Feb, 2 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), balsis Pāvilostas apkārtnē, Pāvilostas n. (G.Grandāns); 16-Feb, 1 pļavās pie Sūru ielas, Kuldīga (I.Grīniņa).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 18-Feb, 1 pārlido Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons).
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
02-Feb, 1 pie Sātiņu zivju dīķiem, Saldus n. (K.Auziņš); 09-Feb, 2 migrācijā pie Sātiņu zivju dīķiem, Saldus n. (M.Jaunzemis); 10-Feb, 1 Katlakalnā, Ķekavas n. (I.Grīnerte).
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
 
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
 
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
 
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
 
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
 
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
 
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
 
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
 
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
 
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
 
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
 
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
 
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
 
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
 
Kuitala
(Numenius arquata)
 
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
 
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
 
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
 
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
 
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
 
Trulītis
(Calidris minuta)
 
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
 
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
 
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
 
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
 
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
 
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
 
Ķikuts
(Gallinago media)
 
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
 
Sloka
(Scolopax rusticola)
08-Feb, 1 izcelta Dunduru pļavu apkārtnē, Tukuma n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins).
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
 
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
 
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
 
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
 
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
 
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
 
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
 
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
 
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
 
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
 
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
 
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
 
Meža balodis
(Columba oenas)
07-Feb, 3 uz N Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 14-Feb, 14 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Feb, 2 Sakas apkārtnē, Pāvilostas n., 1 pie Sārnates, Ventspils n. (I.Mārdega, M.Kilups).
Lauku balodis
(Columba palumbus)
14-Feb, 17 Mazirbes apkārtnē, Dundagas n. (G.Grandāns, R.Rekmanis).
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
 
Dzeguze
(Cuculus canorus)
 
Purva pūce
(Asio flammeus)
 
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
 
Svīre
(Apus apus)
 
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
 
Pupuķis
(Upupa epops)
 
Tītiņš
(Jynx torquilla)
 
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
 
Vālodze
(Oriolus oriolus)
 
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >30 (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā) no N un E Latvijas/Records >30 (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock) N & E Latvia are published:
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
14-Feb, 1 pārlido pie SKatres, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Feb, 1 migrācijā Pāvilostā, Pāvilostas n. (G.Grandāns, R.Rekmanis); 18-Feb, 1 pārlido Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons).
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
 
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
 
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
 
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
 
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
 
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
 
Sārtgalvītis
(Regulus ignicapilla)
 
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
 
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
 
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
 
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
 
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
 
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
 
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
 
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
 
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
 
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
 
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
 
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
 
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
 
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
 
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
 
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
 
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
 
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
 
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
 
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
 
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
 
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
 
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
 
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
 
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
 
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
 
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
 
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
 
Plukšķis
(Turdus iliacus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any:
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any:
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 15-Feb, Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs).
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi >10 vienā barā (no Liepājas un Ventspils >50 viena barā), no N un E Latvijas visi/Records >10 in one flock (from Liepaja and Ventspils >50 in one flock), N & E Latvia any are published:
Peļkājīte
(Prunella modularis)
 
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
 
Citroncielava
(Motacilla citreola)
 
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
 
Baltā cielava
(Motacilla alba)
 
Stepes čipste
(Anthus campestris)
 
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
 
Koku čipste
(Anthus trivialis)
 
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
 
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
 
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
 
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
 
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
14-Feb, 8 barojas tad uz NE pie Sniķera salas Ķīšezerā, Rīga (I.Deņisovs).
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
 
Ģirlicis
(Serinus serinus)