Pirmie pavasara migrantu novērojumi 2018. gadā

Šajā sadaļā tiek apkopotas ziņas par pirmajiem migrējošo putnu novērojumiem Latvijā 2018. gadā. Ja Jums ir zināms kādas zemāk minētās sugas pavasara novērojums šajā gadā, un esat pilnīgi droši par sugas noteikšanas pareizību, ziņojiet vai rakstiet info@latvijasputni.lv. Publicēti tiek vismaz pirmie trīs līdz pieci zināmie novērojumi. Agrajām migrantu sugām* papildus tiek izdalīta ziemeļu un austrumu Latvija, kur pirmie migranti ierodas vēlāk.

Ziemeļu un austrumu Latvija - bijušie Alūksnes, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Valmieras un Valkas rajoni.

*Agrās migrantu sugas - visu sugu zosis (Anser sp. un Branta sp.), pīles (Anas sp. un Aythya sp.), lielais dumpis (Botaurus stellaris), lielais baltais gārnis (Ardea alba), dzērve (Grus grus), ķīvīte (Vanellus vanellus), dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria), smilšu tārtiņš (Charadrius hiaticula), meža balodis (Columba oenas), lauku balodis (Columba palumbus), lauku cīrulis (Alauda arvensis), sila cīrulis (Lullula arborea) un dažas citas.

N.B.
Vairākām migrantu sarakstā iekļautajām sugām ir piemēroti dažādi atlases kritēriji, kuri norādīti pretī attiecīgajai sugai.


22-Feb - ar sarkanu ierakstu tiek atzīmēts līdz šim agrākais zināmais sugas pavasara novērojums Latvijā.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ no W Latvijas, turpmāk tiek publicēti ziņojumi no N&E Latvijas.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ, kas varētu liecināt par sugas īpatņu atgriešanos lielā skaitā.
Papildināts / Last update 19.03.2018. plkst. / at 00:21:28
Suga
Species
Novērojums:
Observation:
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
 
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
 
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
 
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
 
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
 
Meža zoss
(Anser anser)
31-Jan, 12 savvaļas zirgu ganībās pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis); 05-Feb, 24 savvaļas zirgu ganībās pie Brušvītiem Papes ezera krastā, Nīcas n. (I.Mednis); 20-Feb, >150 Liepājas ezera apkārtnē pie Maiļraga, Nīcas n. (K.Šterna); 13-Mar, >30 Ķūļciema apkārtnē, Talsu n. (U.Rēvalds). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 15-Mar, 12 pie Aiviekstes slūžām, Madonas/Rēzeknes n. (I.Sauša).
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
 
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
 
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
 
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
 
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
09-Mar, >250 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 10-Mar, migrējošu putnu balsis Papes putnu stacijā, Rucavas n. (V.Jaunzemis u.c.); migrējošu putnu balsis Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 12-Mar, 1 Īdeņas zivju dīķos, 1 Zvejsalas-Ļodānu zivju dīķos, Rēzeknes n. (D.Taukuls, D.Vasiļevskis); 14-Mar, 2 migrācijā virs Gulbenes pilsētas (G.Grandāns, U.Ļoļāns), 2 uz NE Jaungulbenē, Gulbenes n. (U.Ļoļāns), 2 migrācijā Jāgerkaktā, Alojas n. (A.Meinards); 15-Mar, 7 Dzelzavas apkārtnē, Madonas n. (G.Grandāns).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
10-Mar, 1 Mērsraga jūrmalā (J.Vīgulis).
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
 
Baltvēderis
(Anas penelope)
 
Platknābis
(Anas clypeata)
 
Garkaklis
(Anas acuta)
 
Prīkšķe
(Anas querquedula)
 
Krīklis
(Anas crecca)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >=2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >=2, E Latvia any:
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
 
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
Lielākie skaiti un novērojumi iekšzemē/Largest numbers and records from inland:
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
 
Paipala
(Coturnix coturnix)
 
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
 
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
 
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
 
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
 
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
12-Mar, 1 migrācijā uz NE Rucavā, Rucavas n. (V.Jaunzemis, E.Zacmane, R.Jansons, S.Kalniņa, J.Okonovs); 15-Mar, 1 riņķo debesīs virs Rīgas - Daugavpils šosejas pie Podvinkas, Krustpils n. (A.Ameliņš).
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
Iekšzemes rajonos visi vai bari 100+ migrācijā/Inland only or migrating flocks 100+: 17-Mar, >25 pie Kalnagala slūžām, Madonas n. (U.Ļoļāns, G.Grandāns).
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
08-Feb, 1  ar satelītraidītaju aprīkots putns Papes ezerā, Rucavas n. (http://birdmap.5dvision.ee); 09-Mar, 1 Liepājas ezera niedrajā iepretīm Ezerkrastam, Liepāja (K.Millers).
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
 
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
17-Mar, 4 pie Kalnagala slūžām, Madonas n. (G.Grandāns); 18-Mar, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mednis).
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
 
Ķīķis
(Pernis apivorus)
 
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
 
Melnā klija
(Milvus migrans)
 
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
 
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
11-Mar, 1 M 2cy pie Papes kanāla, Rucavas n. (V.Jaunzemis u.c.).
Lauku lija
(Circus cyaneus)
 
Stepes lija
(Circus macrourus)
 
Pļavu lija
(Circus pygargus)
 
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
 
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
 
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
 
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
 
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
 
Grieze
(Crex crex)
 
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
 
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
 
Ormanītis
(Porzana porzana)
 
Dzērve
(Grus grus)
04-Mar, 2 uz W kopā ar 6 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Papes polderī, Nīcas n. (I.Mednis); 09-Mar, 3 uz lauka pie Basiem, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 10-Mar, 2 lidoja pāri ceļam Aizpute-Kazdanga Rokaižos, Aizputes n. (A.Ozoliņš); 11-Mar, 3 uz NE virs Kungu 32, Vaiņode (D.Grietēns); 1 migrācijā virs Papes putnu stacijas, Rucavas n. (E.Zacmane); 2 Remtes pagastā, Brocēnu n. (J.Jansons); 12-Mar, 2 - 4 īpatņu balsis Papes ezerā, 6 uz N un 1 lokāli savvaļas zirgu ganībās pie Brušvītiem, Nīcas n.(I.Mednis), 5 dažādās vietās Rumbas pagastā, Kuldīgas n. (K.Blūms). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only: 14-Mar, 4 Spuldzenieku purva malā, Jēkabpils n. (A.Pērkons).
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
06-Mar, 1 uz N Brušvitos, Nīcas n. (I.Mednis); 09-Mar, 1 migrācijā uz E pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers), 7 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 11-Mar, 7 Papes ezera W krastā, Rucavas n. (V.Jaunzemis); 12-Mar, 8 savvaļas zirgu ganībās pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis), 7 migrācijā virs Sikšņiem, Rucavas n. (A.Ozoliņš), 1 Rumbas pagastā, Kuldīgas n. (K.Blūms). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only: 14-Mar, 3 migrācijā uz E Vagulānos Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons).
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
 
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
 
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
 
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
 
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
 
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
 
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
 
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
 
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
 
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
 
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
 
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
 
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
 
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
 
Kuitala
(Numenius arquata)
 
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
 
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
 
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
 
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
 
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
 
Trulītis
(Calidris minuta)


Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
 
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
 
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
 
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
 
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
 
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
 
Ķikuts
(Gallinago media)
 
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
 
Sloka
(Scolopax rusticola)
 
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
 
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
 
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
 
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
 
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
 
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
 
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
 
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
 
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
 
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
 
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
 
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
 
Meža balodis
(Columba oenas)
21-Feb, 10 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mednis); 07-Mar, 3 uz vadiem pie Zālītes skolas, Iecavas n. (E.Laucis); 09-Mar, 1 migrācijā uz N pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers); 10-Mar, 1 Sproģu apkārtnē, Neretas n. (K.Funts). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only: 17-Mar, 11 Degumnieku laukos, Madonas n. (G.Grandāns, U.Ļoļāns).
Lauku balodis
(Columba palumbus)
09-Mar, 5 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 11-Mar, 1 migrācijā pie Papes putnu stacijas, Rucavas n. (V.Jaunzemis, R.Jansons); 12-Mar, 2 uz N savvaļas zirgu ganībās pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis); 14-Mar, 1 lokāli Saldū, Saldus n. (V.Jaunzemis).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only: 16,-Mar, 1 uz NE Dzintaros, Alojas n. (A.Meinards); 17-Mar, 3 uz vadiem ceļa malā Padomā, Madonas n. (U.Ļoļāns).
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
 
Dzeguze
(Cuculus canorus)
 
Purva pūce
(Asio flammeus)
 
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
 
Svīre
(Apus apus)
 
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
 
Pupuķis
(Upupa epops)
 
Tītiņš
(Jynx torquilla)
 
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
 
Vālodze
(Oriolus oriolus)
 
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >30 (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā) un no N un E Latvijas >20/Records >30 (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock) and N & E Latvia > 20 are published: 03-Mar, >70 uz N Alejās, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte); 13-Mar, >50 Daugavpilī (A.Erts); 14-Mar, >100 Kaugurciemā, Jūrmala (K.Millers, I.Grīnerte).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
09-Mar, 12 (1+1+3+5+2) migrācijā uz N pie Liepājas ostas S mola (K.Millers), 8 (2+1+5) uz N pie Zirgu salas (K.Millers), 12 (no 8:00 līdz 10:00) uz N Vecā ostmala pie Atteku salas (D.Krīgens), 7 uz N Ezerkrastā (K.Millers), visi novērojumi Liepājā, >200 (migrācijā uz N un lokāli) t.sk. vismaz 5 dziedoši Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 10-Mar, 1 Basos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 11-Mar, 6 uzskaitīti 3 stundu laikā Remtes pagastā, Brocēnu n. (J.Jansons); 12-Mar, 1 uz N Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 uz atkusuša arumu lauka Pociema skolas apkārtnē, Limbažu n. (A.Meinards), 1 Rumbas pagastā, Kuldīgas n. (K.Blūms). X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only: 14-Mar, 1 dzied Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs), 2 Vagulānos Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 1 dzirdēts Atašienē, Krustpils novads (D. & D. Vasilevski).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
12-Mar, 15 (kopsumma) uz N savvaļas zirgu ganībās pie Brušvītiem, Nīcas n. (I.Mednis).
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
 
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
 
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
 
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
 
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
 
Sārtgalvītis
(Regulus ignicapilla)
 
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
 
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
 
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
 
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
 
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
 
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
 
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
 
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
 
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
 
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
 
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
 
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
 
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
 
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
 
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
 
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
 
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
 
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
 
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
 
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
 
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
 
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
 
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
 
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
 
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
 
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
 
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
 
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
 
Plukšķis
(Turdus iliacus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any:
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any:
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 12-Mar 4 uz N Papes putnu stacijā, Rucavas n. (V.Jaunzemis, R.Jansons).
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
>500, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>500, excluding wintering birds, E Latvia any: 16-Feb, 3500 - 4000 pie Liepājas ostas S mola, Liepāja (K.Millers); 12-Mar, 5 Daugavpilī (A.Erts), 8 uz vadiem Jaunā muižā Zīlānos, Krustpils n. (D.Vasiļevska), 5 uz vadiem Mežārēs, Krustpils n. (D.Vasiļevska); 14-Mar, 4 Rusinovā, Līvānu n. (N.Kalpišs), 1 pie Mālpils baznīcas, Mālpils n. (J.Kuzmans).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
 
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
 
Citroncielava
(Motacilla citreola)
 
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
 
Baltā cielava
(Motacilla alba)
16-Mar, 1 Basos, Kuldīgas n. (A.Vējkājs).
Stepes čipste
(Anthus campestris)
 
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
 
Koku čipste
(Anthus trivialis)
 
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
 
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
 
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
09-Mar, >5 kopā ar ~40 lauku cīruļiem arumu laukā Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers).
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
 
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
11-Mar, 1 Gaujas grīvā, Carnikavas n. (E. & V.Smislovi).
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
 
Ģirlicis
(Serinus serinus)