Pirmie pavasara migrantu novērojumi 2020. gadā

Šajā sadaļā tiek apkopotas ziņas par pirmajiem migrējošo putnu novērojumiem Latvijā 2020. gadā. Ja Jums ir zināms kādas zemāk minētās sugas pavasara novērojums šajā gadā, un esat pilnīgi droši par sugas noteikšanas pareizību, ziņojiet vai rakstiet info@latvijasputni.lv. Publicēti tiek vismaz pirmie trīs līdz pieci zināmie novērojumi. Agrajām migrantu sugām* papildus tiek izdalīta ziemeļu un austrumu Latvija, kur pirmie migranti ierodas vēlāk.

Ziemeļu un austrumu Latvija - bijušie Alūksnes, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Valmieras un Valkas rajoni.

*Agrās migrantu sugas - visu sugu zosis (Anser sp. un Branta sp.), pīles (Anas sp. un Aythya sp.), lielais dumpis (Botaurus stellaris), lielais baltais gārnis (Ardea alba), dzērve (Grus grus), ķīvīte (Vanellus vanellus), dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria), smilšu tārtiņš (Charadrius hiaticula), meža balodis (Columba oenas), lauku balodis (Columba palumbus), lauku cīrulis (Alauda arvensis), sila cīrulis (Lullula arborea) un dažas citas.

N.B.
Vairākām migrantu sarakstā iekļautajām sugām ir piemēroti dažādi atlases kritēriji, kuri norādīti pretī attiecīgajai sugai.


22-Feb - ar sarkanu ierakstu tiek atzīmēts līdz šim agrākais zināmais sugas pavasara novērojums Latvijā.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ no W Latvijas, turpmāk tiek publicēti ziņojumi no N&E Latvijas.
X - šīs sugas novērojumu uzskaite pārtraukta daudzo novērojumu dēļ, kas varētu liecināt par sugas īpatņu atgriešanos lielā skaitā.
Papildināts / Last update 01.04.2020. plkst. / at 12:29:20
Suga
Species
Novērojums:
Observation:
"Pelēkās" zosis
(Anser sp.)
Tikai no N un E Latvijas/N & E Latvia only: 03-Mar, 28 migrācijā pie Daugavpils (A.Erts); 04-Mar, >120 (trīs baru kopsumma) migrācijā uz NE Rusinovā, Līvanu n. (N.Kalpišs).X
Taigas sējas zoss
(Anser fabalis)
24-Feb, >30 "Bitenieku" apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers); 25-Feb, >70 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 29-Feb, >1000 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte); X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 02-Mar, 3 kopā ar 24 tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) pārlido uz W pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime), 6 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns); 15-Mar, >10 Burtnieku apkārtnē, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Tundras sējas zoss
(Anser serrirostris)
07-Feb, >800 Nīcas laukos, >1500 Otaņķu apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers); 14-Feb, >4000 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 19-Feb, 104 kopā ar 41 baltpieres zosi (Anser albifrons) uz N pie Lielā Ausekļu dīķa, Dobeles n. (K.Millers); 24-Feb >300 "Bitenieku" apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers); 25-Feb, >12 000 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 26-Feb, 16 migrācijā Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 01-Mar, 45 kopā ar 3 baltpieres zosīm (Anser albifrons) migrācijā uz E Loka ielā, Cēsis (S.Laime); 02-Mar, 24 kopā ar 3 taigas sējas zosīm (Anser fabalis) pārlido uz W pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime); 15-Mar, >20 Burtnieku apkārtnē, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Īsknābja zoss
(Anser brachyrhynchus)
19-Mar, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts); 20-Mar, 1 pie Dāviņiem, Bauskas n. (E.Laucis); 21-Mar, 1 kopā ar ~350 Anser sp. zosīm Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs), 1 Svētes palienes laukos pie Hercogu kapiem, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, 1 Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs), cits īptnis kā 21.03.2020. (I.Deņisovs), 1 zirgu ganībās pie Burtnieka ezera, Burtnieku n. (A.Klepers).X
Baltpieres zoss
(Anser albifrons)
20-Jan, 3 kopā ar 118 meža zosīm (Anser anser) uz lauka Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (K.Millers); 14-Feb ~20 kopā ar tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 18-Feb, 22 migrācijā uz NNE Alejās, Ķekavas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 19-Feb, 41 kopā ar 104 Tundra sējas zosīm (Anser serrirostris) uz N pie Lielā Ausekļu dīķa, Dobeles n. (K.Millers); 25-Feb, >1000 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 26-Feb, 12 migrācijā Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 01-Mar, 3 kopā ar 45 tundras sējas zosīm (Anser serrirostris) migrācijā uz E Loka ielā, Cēsis (S.Laime); 05-Mar, ~15 Ošupes pagastā, Madonas n. (D.Vasiļevskis); 06-Mar, ~100 kopā ar ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Rikavas pagastā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis); 15-Mar, >1500 Burtnieku apkārtnē, Burtnieku n. (J.Ukass).X
Meža zoss
(Anser anser)
20-Jan, 118 kopā ar 3 baltpieres zosīm (Anser albifrons) uz lauka Grobiņas apkārtnē, Grobiņas n. (I.Mednis, K.Millers); 11-Feb, 2 + 2 Gātes apkārtnē, Babītes n. (K.Millers); 14-Feb, 160 (piecu baru kopsumma) Bārtas polderī pie Skatres, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 19-Feb, 1 kopā ar 78 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) "Bitenieku" apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 20-Feb, 12 kopā ar ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Barkavas pagastā, Madonas n. (D. & D.Vasiļevski).X
Melngalvas zoss
(Branta bernicla)
29-Mar, 1 kopā ar ~1500 Anser sp Kalnagala apkārtnē pie Meirānu kanāla, Madonas n. (A.Klepers).
Baltvaigu zoss
(Branta leucopsis)
06-Mar, 4+1 Nīcas laukos kopā ar citām Anser sp zosīm, Nīcas n. (I.Brediks); 14-Mar, 1 kopā ar 350 Anser sp zosīm Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 16-Mar, 5 kopā ar 1000 Anser sp zosīm Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs); 19-Mar, 30 pie Annām, Babītes n. (E. & V. Smislovi); 20-Mar, >170 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 21-Mar, >100 Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs); 24-Mar, >50 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns).X
Kanādas zoss
(Branta canadensis)
14-Feb, 21 Bārtas polderī pie Skatres, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Mar, 8 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (J.Vīgulis); 21-Mar, 17 Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (I.Brediks); 29-Mar, 2 kopā ar Anser sp un baltvaigu zosīm (Branta lecopsis) Ādažu laukos, Ādažu n. (I.Deņisovs).X
Mazais gulbis
(Cygnus columbianus)
15-Feb, 4 kopā ar ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) Slampes apkārtnē, Tukuma n. (I.Mārdega, M.Kilups); 19-Feb, 6 kopā ar 816 ziemeļu gulbjiem (Cygnus cygnus) pie "Sedleniekiem", Dobeles n. (K.Millers); 01-Mar, 4 Užavas lejteces laukos, Ventspils n. (K.Bernāns).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 24-Mar, 10 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns); 27-Mar, 3 Skangaļu apkārtnē, Priekuļu n. (S.Laime, G.Grandāns).X
Ziemeļu gulbis
(Cygnus cygnus)
17-Jan, 6 (2 ad & 4 2cy) Kazdangas apkārtnē, Kuldīgas n. (V.Farnasts). Gredzenoti ar krāsainajiem kakla gredzeniem & 01.01.2020. novēroti Vācijā; 07-Feb, >800 dažādās vietās SW Kurzemē (K.Millers).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 08-Feb, 28 uz lauka pie Vecates, Burtnieku n. (J.Ukass); 12-Feb, 4 migrācijā Burtnieku ezera virzienā Dikļu apkaimē, Kocēnu n. (A.Meinards); 13-Feb, 19 uz kukurūzas lauka Arones apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Sāmsalas pīle
(Tadorna tadorna)
12-Feb, 1 Mērsraga jūrmalā, Mērsrags (V.Ādamsons, G.Saulītis); 20-Feb, 1 T Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 2TT šajā pašā vietā 25-Feb un 3 TT 29-Feb (I.Deņisovs); 04-Mar, 4 Liepājas ezerā pie Dienvidu nocietinājumiem, Liepāja (K.Šterna).X
Pelēkā pīle
(Anas strepera)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 28-Feb, 7 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (K.Millers, I.Grīnerte); 06-Mar, 18TT + 18MM Ezerkrastā pie putnu torņa, Liepāja (I.Brediks); 17-Mar, 4 (2TT un 2 MM) barojas lokāli ar citām pīlēm Burtnieka ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers), T & M Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 19-Mar, ap 10 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Baltvēderis
(Anas penelope)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 25-Feb, 12 (8TT & 4MM) uz NE Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 28-Feb, 10 virs Liepājas ezera pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (I.Grīnerte, K.Millers); 02-Mar, 1 T Preiļu pils dīķos, Preiļi (A.Čeirāns); 04-Mar, 5 migrācijā uz N gar Liepājas ostas N molu, Liepāja (S.Laime); 05-Mar, 48 (20+4+24) migrācijā uz N gar Liepajas ostas S molu, Liepāja (S.Laime); 06-Mar, >50 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (I.Brediks); 17-Mar, 12 lokāli ar citām pīlēm Ēķinupes pārplūdumā pie Burtnieka ezera, Burtnieku n. (A.Klepers), 3 Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 19-Mar, ap 100 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Platknābis
(Anas clypeata)
 
Garkaklis
(Anas acuta)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 05-Mar, 3 (1 T, 2 MM) migrācijā uz N gar Liepājas ostas S molu, Liepāja (S.Laime); 06-Mar, 2TT + 2MM Ezerkrastā pie torņa, Liepāja (I.Brediks); 17-Mar, 1 Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste); 19-Mar, ap 50 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts), 2 TT & 2 MM Atašienes pagastā, Krustpils n. (D. & D.Vasiļevski).X
Prīkšķe
(Anas querquedula)
19-Mar, 12 (7 TT & 5 MM) Svētes palienes laukos pie Hercogu kapiem, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 20-Mar, 2 pie Brunkas, Bauskas n. (E.Laucis), 3 TT & 1 M Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, 2 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns).X
Krīklis
(Anas crecca)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 05-Mar, 12 (3+9) migrācijā uz N gar Liepājas ostas S molu, Liepāja (S.Laime); 17-Mar, 12 lokāli ar citām pīlēm Burtnieka ezerā, Burtnieku n. (A.Klepers); 19-Mar, <50 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Brūnkaklis
(Aythya ferina)
>5, izslēdzot ziemotāju iespēju >2, E Latvija visi/>5, excluding wintering birds >2, E Latvia any: 08-Feb, 1100 TT Babītes ezera centrālajā daļā, Babītes n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 03-Mar, 5 Daugavā pie Daugavpils (A.Erts); 06-Mar, ~20 Liepājas ezerā pie Ezerkrasta putnu torņa, Liepāja (I.Brediks); 19-Mar, 40 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns).X
Cekulpīle
(Aythya fuligula)
Lielākie skaiti un novērojumi iekšzemē/Highest numbers and records from inland: 29-Mar, ~60 putni izklaidus gar Lubāna ezera NW malu, Madonas n. (A.Klepers).
Parastā pūkpīle
(Somateria mollissima)
28-Mar, 1 T Mērsraga ostā, Mērsrags (I.Brediks).
Paipala
(Coturnix coturnix)
 
Ragainais dūkuris
(Podiceps auritus)
 
Pelēkvaigu dūkuris
(Podiceps grisegena)
15-Mar, 2 Iecavas karjera dīķī, Iecavas n. (E.Laucis); 17-Mar, 2 Kaņiera ezerā pie laivu bāzes, Engures n. (I.Deņisovs); 22-Mar, 1 Lieknas 2.dīķī, Sātiņu zivju dīķos, Saldus n. (M.Jaunzemis); 28-Mar, 1 Engures ezerā, Engures n. (I.Brediks).X
Melnkakla dūkuris
(Podiceps nigricollis)
 
Melnais stārķis
(Ciconia nigra)
10-Mar, 1 Jaunmuižas apkārtnē, Skrundas n. (V.Farnasts); 27-Mar, 1 ligzdā Siguldas apkārtnē, Siguldas n. (ligzdas tiešraides informācija); 28-Mar, 1 pārlido Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (G. & A.Pērkoni); 29-Mar, 1 lidojumā pie dabas lieguma "Ukru gārša" robežas, Auces n. (A.Ģērmanis); 1 Vertežu mežā, Saldus n. (M.Jaunzemis).X
Baltais stārķis
(Ciconia ciconia)
13-Mar, 1 Vaiņodē (D.Grietēns), 1 migrācijā uz N Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 14-Mar, 1 ligzdā Ezerē, Saldus n. (M.Jaunzemis, V.Jaunzemis); 16-Mar, 1 Miegupītes augštecē, Priekuļu n. (A.Klepers); 17-Mar, 2 Turlavas apkārtnē, Kuldīgas n. (A.Ozoliņš), 2 Kubulos, Balvu n. (V.Zeltkalne); 18-Mar, 1 Lazdukalna apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns); 1 Dunikas pagastā, Rucavas n. (A.Ozoliņš); 2 Bikstu apkārtnē, Dobeles n. (M.Jaunzemis).X
Jūraskrauklis
(Phalacrocorax carbo)
Iekšzemes rajonos visi vai bari 100+ migrācijā/Inland only or migrating flocks 100+: 27-Feb, 6 migrācijā uz NE Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 29-Feb, 5 migrācijā uz E Loka ielā, Cēsis (S. Laime); 05-Mar, 1 Daugavā, Daugavpils (A.Erts).X
Lielais dumpis
(Botaurus stellaris)
Riesta balss: 25-Jan, 1 neaktīvi un īslaicīgi vokalizē Kaņiera ezerā, Engures n. (E. & V.Smislovi); 08-Feb, 1 3x izdod riesta balsi Babītes ezerā pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 20-Feb, 1 īslaicīgi vokalizē Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs); 26-Feb, migrācijas saucieni 21:47 Loka ielā, Cēsis (S.Laime); 04-Mar, 3 intensīvi vokalizē Vecdaugavas pussalā, Rīga (I.Deņisovs); 06-Mar, migrācijas saucieni Barkavas pagastā, Madonas n. (G.Grandāns), 1 vokalizē Liepājas ezerā, Liepāja (I.Brediks); 08-Mar, 1 vokalizē Randu pļavās, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins).X
Mazais dumpis
(Ixobrychus minutus)
 
Lielais baltais gārnis
(Ardea alba)
Tikai E Latvijas >5, izslēdzot ziemotāju iespēju/E Latvia only >5, excluding wintering birds: 06-Mar, 9 Šuņezerā, Daugavpils (A.Erts); 15-Mar, 6 Burtnieka ezera laivu kanālā, Burtnieku n. (J.Ukass); 16-Mar, 3 Viļakas ezera dienvidu galā, Viļaka (V.Bukšs).X
Zivju ērglis
(Pandion haliaetus)
 
Ķīķis
(Pernis apivorus)
 
Sarkanā klija
(Milvus milvus)
01-Mar, 1 Popes apkārtnē, Ventspils n. (K.Bernāns); 19-Mar, 1 migrācijā uz E Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime).
Melnā klija
(Milvus migrans)
 
Čūskērglis
(Circaetus gallicus)
 
Niedru lija
(Circus aeruginosus)
14-Mar, 1 T Mārupes n. (I.Pommere); 27-Mar, 1 M Sadus nomalē, Saldus n. (M.Jaunzemis); 28-Mar, 1 M  Engures ezerā, Engures n. (I.Brediks), 1 Smārdes purvā, Engures n. (E.Smislovs, A.Kuročkins); 29-Mar, 1 T Tabores apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 M Kaņiera ezerā, Engures n. (I.Brediks), 1 M Pļavās, Talsu n. (E.Smislovs, A.Kuročkins).X
Lauku lija
(Circus cyaneus)
05-Mar, 1 ad T Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs).
Stepes lija
(Circus macrourus)
 
Pļavu lija
(Circus pygargus)
 
Mazais ērglis
(Aquila pomarina)
 
Lauku piekūns
(Falco tinnunculus)
04-Mar, 1 Bauskas nomalē uz staba, Bauska (E.Laucis); 07-Mar, 1 barojas Inciemā, Krimuldas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins).
Kukaiņu piekūns
(Falco vespertinus)
 
Bezdelīgu piekūns
(Falco subbuteo)
 
Lielais piekūns
(Falco peregrinus)
 
Grieze
(Crex crex)
 
Dumbrcālis
(Rallus aquaticus)
08-Mar, 3 īpatņu balsis Randu pļavās, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins).
Mazais ormanītis
(Porzana parva)
 
Ormanītis
(Porzana porzana)
 
Dzērve
(Grus grus)
20-Jan, 6 Rencēnu pagastā, Burtnieku n. (I.Lāce); 04-Feb, 3 Durbes n. (S.Kalniņa); 05-Feb, 2 uz lauka pie Basiem, Kuldīgas n. (A.Vējkājs); 14-Feb, 1 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Feb, 2 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), balsis Pāvilostas apkārtnē, Pāvilostas n. (G.Grandāns); 16-Feb, 1 pļavās pie Sūru ielas, Kuldīga (I.Grīniņa).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 18-Feb, 1 pārlido Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 21-Feb, 1 dzirdēta Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevskis); 2 Cūkinē, Viļakas n. (V.Bukšs); 22-Feb, 1 barojas uz lauka pie Zeltalejām, Gulbenes n. (B.Pušpure); 02-Mar, 1 migrācijā uz NE pāri Lauciņu karjeram, Cēsis (S.Laime), 1 Atašienes apkārtnē, Krustpils n. (G.Grandāns).X
Ķīvīte
(Vanellus vanellus)
02-Feb, 1 pie Sātiņu zivju dīķiem, Saldus n. (K.Auziņš); 09-Feb, 2 migrācijā pie Sātiņu zivju dīķiem, Saldus n. (M.Jaunzemis); 10-Feb, 1 Katlakalnā, Ķekavas n. (I.Grīnerte); 18-Feb, vairākas pie Valles, Vecumnieku n. (Dz. Ezernieks), ~30 uz lauka Kalngales laukos, Ādažu n. (I.Brediks); 19-Feb, 6 uz N pie Lielā Ausekļu dīķa, Dobeles n. (K.Millers), vismaz 2 Brāslavā, Viļakas n. (V.Bukšs); 21-Feb, 4 migrācijā pie Mežgales, Jēkabpils n. (A.Pērkons). Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 27-Feb, 10 + 1 migrācijā uz E Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime); 02-Mar, 17 uz lauka pie peļķes Stāmerienas pagastā, Gulbenes n. (B.Pušpure), 14 (1+10+3) migrācijā uz NE Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime), 8 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns).X
Jūras ķīvīte
(Pluvialis squatarola)
 
Dzeltenais tārtiņš
(Pluvialis apricaria)
28-Feb, aptuveni 200 (120+50+30) Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Grīnerte, K.Millers).
Smilšu tārtiņš
(Charadrius hiaticula)
08-Mar, 1 Randu pļavās, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 15-Mar, 3 pie Ventspils ostas S mola, Ventspils (E. & V.Smislovi); 16-Mar, 1 pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 20-Mar, 2 Svētes palienes laukos pie Hercogu kapiem, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, 1 Rudes apkārtnē, Nīcas n. (K.Millers).X
Upes tārtiņš
(Charadrius dubius)
 
Jūras žagata
(Haematopus ostralegus)
16-Mar, 1 pārlido Mangaļsalas molu, Rīga (I.Deņisovs); 28-Mar, 1 uz Ķeguma HES, Ķeguma n. (K.Bernāns u.c.).
Avozeta
(Recurvirostra avosetta)
 
Upes tilbīte
(Actitis hypoleucos)
 
Meža tilbīte
(Tringa ochropus)
19-Mar, 1 pārlido Glūdas apkārtnē, Ozolnieku n. (E. & V.Smislovi); 28-Mar, 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 zemā lidojumā gar Gauju uz Z pie Liepas ieža, Priekuļu n. (A.Klepers), 1 Smārdes purvā, Tukuma n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins), 1 Šlokenbekas kapu apkārtnē, Engures n. (E. & V. Smislovi); 29-Mar, 1 Balticas apkārtnē, Krāslavas n. (G.Grandāns).X
Tumšā tilbīte
(Tringa erythropus)
 
Lielā tilbīte
(Tringa nebularia)
 
Dīķu tilbīte
(Tringa stagnatilis)
 
Purva tilbīte
(Tringa glareola)
 
Pļavu tilbīte
(Tringa totanus)
28-Mar, 3 Engures ezerā, Engures n. (I.Brediks), 1 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (K.Bernāns u.c.).
Lietuvainis
(Numenius phaeopus)
 
Kuitala
(Numenius arquata)
 
Melnā puskuitala
(Limosa limosa)
 
Sarkanā puskuitala
(Limosa lapponica)
 
Akmeņtārtiņš
(Arenaria interpres)
 
Lielais šņibītis
(Calidris canutus)
 
Gaišais šņibītis
(Calidris alba)
 
Trulītis
(Calidris minuta)
 
Temminka šņibītis
(Calidris temminckii)
 
Parastais šņibītis
(Calidris alpina)
-Šinca šnibītis
(C. a. schinzii)
 
Līkšņibītis
(Calidris ferruginea)
 
Dūņšņibītis
(Limicola falcinellus)
 
Gugatnis
(Philomachus pugnax)
20-Mar, 1 M barojas Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V. Smislovi).
Vistilbe
(Lymnocryptes minimus)
 
Ķikuts
(Gallinago media)
 
Mērkaziņa
(Gallinago gallinago)
19-Mar, 3 izceltas pie Annām, Babītes n. (E. & V.Smislovi); 20-Mar, 1 izcelta Svētes palienes laukos, Jelgavas n. (E. & V.Smislovi); 24-Mar, 2 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers), 2 Ēķinupes palienē, Burtnieku n. (A.Klepers), dzirdētas balsis vakara krēslā pie slapjuma tīrumā Gobas apkārtnē, Ķeguma n. (M.Kilups).X
Sloka
(Scolopax rusticola)
08-Feb, 1 izcelta Dunduru pļavu apkārtnē, Tukuma n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 04-Mar, 1 riesto Atašienes pagastā, Krustpils n. (D.Vasiļevskis); 05-Mar, 2-3 riesto Birzgales pagastā, Ķeguma n. (R.Pintāns), 1 izcelta Gruzdovas mežos, Alūksnes n. (R.Kaupuža); 07-Mar, >3 riesto Lielpurvā, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 13-Mar, 2 riesto Skujnieku apkārtnē, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 1 riesto Rāmnieku apkārtnē, Priekuļu n. (A.Klepers).X
Šaurknābja pūslītis
(Phalaropus lobatus)
 
Lielais ķīris
(Chroicocephalus ridibundus)
03-Mar, 14 (6 riesta tērpā) Vecmilgrāvī, Rīga (I.Deņisovs); 06-Mar, 6 Saldū, Saldus n. (V.Jaunzemis); 09-Mar, 2 migrācijā uz NE Lauciņu karjera apkaimē, Cēsis (S.Laime); 11-Mar, >100 Daugavpilī (A.Erts); 17-Mar, ~30 zirgu ganībās pie Burtnieka ezera, Burtnieku n. (A.Klepers), 20 Orenīšu zivju dīķos, Rēzeknes n. (I.Vilšķērste).X
Reņģu kaija
(Larus fuscus)
25-Mar, 1 pārlido pie Mangaļsalas mola, Rīga (I.Deņisovs); 28-Mar, 1 (graellsii/intermedius) Getliņu izgāztuvē, Stopiņu n. (I.Deņisovs).
Mazais zīriņš
(Sternula albifrons)
 
Lielais zīriņš
(Hydroprogne caspia)
 
Melnais zīriņš
(Chlidonias niger)
 
Baltspārnu zīriņš
(Chlidonias leucopterus)
 
Baltvaigu zīriņš
(Chlidonias hybrida)
 
Upes zīriņš
(Sterna hirundo)
 
Jūras zīriņš
(Sterna paradisaea)
 
Cekulzīriņš
(Thalasseus sandvicensis)
 
Īsastes klijkaija
(Stercorarius parasiticus)
 
Meža balodis
(Columba oenas)
07-Feb, 3 uz N Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers); 14-Feb, 14 Nīcas laukos, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Feb, 2 Sakas apkārtnē, Pāvilostas n., 1 pie Sārnates, Ventspils n. (I.Mārdega, M.Kilups); 19-Feb, 9 uz W pie Lielā Ausekļu dīķa, Dobeles n. (K.Millers); 02-Mar, 3 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns); 05-Mar, 2 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 06-Mar, 4 pie Klīvēm, Babītes n. (I.Brediks).X
Lauku balodis
(Columba palumbus)
14-Feb, 17 Mazirbes apkārtnē, Dundagas n. (G.Grandāns, R.Rekmanis); 24-Feb, 1 pie Mušu kalna, Vaiņodes n. (K.Millers); 02-Mar, 2 migrācijā uz NE Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 1 migrācijā uz E Ogrē (V.Roze).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 02-Mar, 2 "Kaudzīšu" poligona apkārtnē, Gulbenes n. (B.Pušpure), 1 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns); 03-Mar, 1 pārlido Loka ielā, Cēsis (S.Laime), 04-Mar, 1 Kalna pagastā, Jēkabpils n. (A.Pērkons).X
Parastā ūbele
(Streptopelia turtur)
 
Dzeguze
(Cuculus canorus)
 
Purva pūce
(Asio flammeus)
 
Vakarlēpis
(Caprimulgus europaeus)
27-Mar, 1 novērots vizuāli Šlīteres bākas apkārtnē, Dundagas n. (A.Sakne, M.Maskalāns).
Svīre
(Apus apus)
 
Zaļā vārna
(Coracias garrulus)
 
Pupuķis
(Upupa epops)
 
Tītiņš
(Jynx torquilla)
 
Brūnā čakste
(Lanius collurio)
 
Vālodze
(Oriolus oriolus)
 
Krauķis
(Corvus frugilegus)
Tiek publicēti novērojumi >30 (no Liepājas un Ventspils >100 viena barā) no N un E Latvijas/Records >30 (from Liepaja and Ventspils >100 in one flock) N & E Latvia are published: 27-Feb, 75 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime), daži desmiti Viļakas mazdārziņos, Viļaka (V.Bukšs).X
Lauku cīrulis
(Alauda arvensis)
14-Feb, 1 pārlido pie SKatres, Nīcas n. (I.Mārdega, M.Kilups); 15-Feb, 1 migrācijā Pāvilostā, Pāvilostas n. (G.Grandāns, R.Rekmanis); 18-Feb, 1 pārlido Kalna pagasta Vagulānos, Jēkabpils n. (A.Pērkons); 19-Feb, >10 (gan dzied, gan migrācijā) dažādās vietās Tukuma un Dobeles novados (K.Millers); 20-Feb, >2 migrācijā Alejās, Ķekavas n. (K.Millers), 2 pārlido Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime).X Turpmāk tiek publicēti nov. tikai no N un E Latvijas/Next records from N & E Latvia only; 26-Feb, 1 migrācijā Daugavpilī (A.Erts); 02-Mar, 1 dzied Rusinovā, Līvanu n. (N.Kalpišs), >11 migrācijā uz NE/E Lauciņu karjera apkārtnē divu stundu laikā, Cēsis (S.Laime), >10 Arones laukos, Daugavpils n. (G.Grandāns); 05-Mar, vairāki Susāju pagastā, Viļakas n. (V.Bukšs); 06-Mar, >5 Rikavas pagastā, Rēzeknes n. (D.Vasiļevskis).X
Sila cīrulis
(Lullula arborea)
05-Mar, 1 migrācijā uz E Ogrē (V.Roze); 08-Mar, 2 migrācijā Sātiņu dīķos, Saldus n. (V.Jaunzemis, M.Jaunzemis); 10-Mar, 4 dzied dažādās vietās dabas parkā "Daugavas loki", Krāslavas/Daugavpils n. (G.Grandāns, A.Erts).X
Ausainais cīrulis
(Eremophila alpestris)
 
Krastu čurkste
(Riparia riparia)
 
Bezdelīga
(Hirundo rustica)
 
Mājas čurkste
(Delichon urbicum)
 
Somzīlīte
(Remiz pendulinus)
24-Mar, 1 Šuņezerā, Daugavpils (G.Grandāns).
Sārtgalvītis
(Regulus ignicapilla)
 
Vītītis
(Phylloscopus trochilus)
 
Čuņčiņš
(Phylloscopus collybita)
28-Mar, 1 dzied Antiņciemā, Engures n. (E.Lediņš, Z.Briķe).
Svirlītis
(Phylloscopus sibilatrix)
 
Zaļais ķauķītis
(Phylloscopus trochiloides)
 
Iedzeltenais ķauķis
(Hippolais icterina)
 
Ceru ķauķis
(Acrocephalus schoenobaenus)
 
Ezeru ķauķis
(Acrocephalus scirpaceus)
 
Krūmu ķauķis
(Acrocephalus dumetorum)
 
Purva ķauķis
(Acrocephalus palustris)
 
Niedru strazds
(Acrocephalus arundinaceus)
 
Kārklu ķauķis
(Locustella naevia)
 
Upes ķauķis
(Locustella fluviatilis)
 
Seivi ķauķis
(Locustella luscinioides)
 
Melngalvas ķauķis
(Sylvia atricapilla)
 
Dārza ķauķis
(Sylvia borin)
 
Svītrainais ķauķis
(Sylvia nisoria)
 
Brūnspārnu ķauķis
(Sylvia communis)
 
Gaišais ķauķis
(Sylvia curruca)
 
Pelēkais mušķērājs
(Muscicapa striata)
 
Melnais mušķērājs
(Ficedula hypoleuca)
 
Mazais mušķērājs
(Ficedula parva)
 
Lakstīgala
(Luscinia luscinia)
 
Zilrīklīte
(Luscinia svecica)
-Ziemeļu zilrīklīte
(L. s. svecica)

-Dienvidu zilrīklīte
(L. s. cyanecula)
 
Melnais erickiņš
(Phoenicurus ochruros)
11-Mar, 1 dzied Vecmilgrāvī, Rīga (U.Kolonovs); 20-Mar, 1 dzied Kalnišķu apkārtnē, Nīcas n. (I.Mednis); 27-Mar, 1 dzied Vecdaugavā, Rīga (I.Deņisovs); 28-Mar, 1 Vallē, Vecumnieku n.(K.Funts), 1 Valles apkārtnē, Vecumnieku n. (M.Kilups), 1 Neretas apkārtnē, Neretas n. (K.Funts), 2 Engures ostā, Engure (I.Brediks), 1 Bērzciemā, Engures n. (I.Brediks).X
Erickiņš
(Phoenicurus phoenicurus)
 
Akmeņčakstīte
(Oenanthe oenanthe)
 
Lukstu čakstīte
(Saxicola rubetra)
 
Apkakles strazds
(Turdus torquatus)
 
Plukšķis
(Turdus iliacus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 29-Mar, 1 barojas kopā ar 3 pelēkajiem strazdiem (Turdus pilaris) Lauciņu karjera apkaimē, Cēsis (S.Laime); 31-Mar, 1 dzied Tabores apkārtnē, Daugavpils n. (G.Grandāns).
Dziedātājstrazds
(Turdus philomelos)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 06-Mar, 1 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs); 11-Mar, 1 dzied Preiļu pils parkā, Preiļi (A.Čeirāns); 20-Mar, 1 dzied Skujniekos, Ķekavas n. (K.Millers, I.Grīnerte), 2 dzied Mangaļsalā, Rīga (I.Deņisovs), 1 dzied Damrados, Olaines n. (E.& V.Smislovi); 24-Mar, 1 dzied Alejās, Ķekavas n. (K.Millers).X
Sila strazds
(Turdus viscivorus)
>2, izslēdzot ziemotāju iespēju, E Latvija visi/>2, excluding wintering birds, E Latvia any: 15-Feb, 3 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 06-Mar, 1 Ogrē (V.Roze); 07-Mar, 1 dzied Kņovu purva apkārtnē, Viļānu n. (G.Grandāns); 08-Mar, vairāki dzied Krāslavas pagastā, Krāslavas n. (G.Grandāns).X
Mājas strazds
(Sturnus vulgaris)
Tiek publicēti novērojumi >10 vienā barā (no Liepājas un Ventspils >50 viena barā), no N un E Latvijas visi/Records >10 in one flock (from Liepaja and Ventspils >50 in one flock), N & E Latvia any are published: 26-Feb, 18 Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 28-Feb, >60 Nīcas laukos, Nīcas n. (K.Millers, I.Grīnerte), >160 (80+80) Liepājas ezera E krastā, Grobiņas n. (I.Grīnerte, K.Millers); 29-Feb, 1 dzied pie būrīša Stabulniekos, Riebiņu n. (A.Čeirāns), 3 pārlido Daugavpilī (A.Erts).X
Peļkājīte
(Prunella modularis)
29-Mar, 1 pie Kaņiera ezera, Engures n. (I.Brediks).
Dzeltenā cielava
(Motacilla flava)

-Ziemeļu dzeltenā cielava
(M. f. thunbergi)
 
Citroncielava
(Motacilla citreola)
 
Pelēkā cielava
(Motacilla cinerea)
 
Baltā cielava
(Motacilla alba)
11-Mar, 1 T Gaujas grīvā, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 14-Mar, 1 T Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs); 18-Mar, 1 pie Šuņupes ietekas Daugavā, Daugavpils (G.Grandāns); 19-Mar, 2 TT Eimuru apkārtnē, Ādažu n. (I.Deņisovs); 20-Mar, 1 uz Rīgas HES dambja, Saslaspils n. (J.Bernāne).X
Stepes čipste
(Anthus campestris)
 
Pļavu čipste
(Anthus pratensis)
01-Mar, 2 izceltas Kalngales laukos, Carnikavas n. (I.Deņisovs); 06-Mar, 1 pie Šuņezera, Daugavpils (A.Erts); 12-Mar, >3 "Bitenieku" apkārtnē, Dobeles n. (K.Millers); 16-Mar, 9 migrācijā Kolkā, Dundagas n. (E. & V.Smislovi); 17-Mar, 1 Burtnieka ezera palienē, Burtnieku n. (A.Klepers); 19-Mar, 3 Eimuru laukos, Carnikavas n., 2 Eimuru laukos, Ādažu n. (I.Brediks), <10 Dvietes palienē, Ilūkstes n. (G.Grandāns, A.Erts), 1 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime), 1 dzied Klapos, Baldones n. (M.Kilups).X
Koku čipste
(Anthus trivialis)
 
Sarkanrīkles čipste
(Anthus cervinus)
 
Akmeņu čipste
(Anthus petrosus)
05-Mar, 7 uz Liepājas ostas S mola, Liepāja (S.Laime).
Lapzemes stērste
(Calcarius lapponicus)
 
Dārza stērste
(Emberiza hortulana)
 
Niedru stērste
(Emberiza schoeniclus)
14-Feb, 8 barojas tad uz NE pie Sniķera salas Ķīšezerā, Rīga (I.Deņisovs); 06-Mar, 1 T Piņķu apkārtnē, 1 T Vīkuļu apkārtnē, Babītes n., 5 Ezerkrastā pie putnu torņa, Liepāja (I.Brediks); 08-Mar, 7 Randu pļavās, Salacgrīvas n. (E. & V.Smislovi, A.Kuročkins); 12-Mar, 4 krūmos pie Daugavas, Daugavpils (A.Erts); 2 Lauciņu karjera apkārtnē, Cēsis (S.Laime), 2 Dunduru pļavās, Tukuma n. (G.Grandāns).X
Mazais svilpis
(Carpodacus erythrinus)
 
Ģirlicis
(Serinus serinus)
20-Mar, 1 dzied Meža kapos, Rīga (I.Deņisovs).