LATVIJAS PUTNU FONDS

Nodibinājums Latvijas Putnu fonds dibināts 2010. gada vasarā ar mērķi veicināt Latvijas sabiedrības izglītošanu dabas aizsardzības jautājumos, sevišķu uzmanību pievēršot putnu iepazīšanai un aizsardzībai.

Latvijas Putnu fonda mērķis ir veikt tādas darbības un aktivitātes, kas veicina bioloģiskās daudzveidības, t. sk. putnu, zīdītāju, zivju, abinieku, rāpuļu, bezmugurkaulinieku, vaskulāro augu, sēņu, ķērpju, aļģu un sūnu sugu populāciju, to dzīvotņu un dabisko biotopu saglabāšanu mūsdienās un nākotnē, kā arī mazinātu cilvēka saimnieciskās darbības negatīvo ietekmi uz dabu.

Latvijas Putnu fonda aktivitātēs uzsvars tiek likts uz skolu jaunatnes izglītošanu putnu un to dzīvotņu aizsardzības jautājumos. Latvijas Putnu fonda pieredzējušu putnu pazinēju – gidu vadībā jau vairāk nekā 5300 skolēni un pedagogi no daudziem Latvijas novadiem apguvuši iemaņas putnu vērošanā un ieskatu putnu un dabas aizsardzības aktualitātēs.

Putni rādīti un par tiem izglītojoši pasākumi nodrošināti ne tikai skolēniem, bet arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, vidējās izglītības iestāžu pedagogiem no visas Latvijas, kā arī sniegtas konsultācijas un ieteikumi virknei uzņēmumu, lai to saimnieciskā darbība būtu draudzīgāka apkārtējai videi.

Lai sekmētu sabiedrības izglītošanu, kopā ar sadarbības partneriem sagatavota informācija vairākiem izglītojošiem izdevumiem par putniem, piemēram, kā pareizi piebarot putnus ziemā, par putnu mākslīgo ligzdvietu izgatavošanu, uzstādīšanu un kopšanu, putnu vērošanu, kā arī sagatavoti informatīvi materiāli un tīmeklī publicēta izglītojoša informācija, lai ieinteresētu skolu jaunatni un citus sabiedrības locekļus dabas aizsardzības jautājumos.

Latvijas Putnu fonds Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā ir reģistrēts 2010. gada 19. jūlijā,
reģistrācijas numurs 50008162891, reģistrācijas apliecības numurs N 000961
.